Uitnodiging 1498

 

                                               

 

Inleiding

 

Eigenlijk is dit een zeer merkwaardig stuk dat zich in het stadsarchief tussen de vele stokoude documenten over onze gilde bevindt.Behalve de waszegels die grotendeels gebroken of verdwenen zijn is het 86 x82 cm. metende perkament intact wat zowel voor de kwaliteit van het middeleeuwse materiaal als voor het zorgvuldige vijf eeuwen lang archiveren spreekt !

De tekst is geschreven door een beroepsschrijver met zwierige hand met lettertjes van nauwelijks 2 mm. hoog en het moet hem putje winter met vrieskoude en weinig licht vele dagen gekost hebben om deze brief te schrijven.In die piepkleine lettertjes schreef de brave man regels van 74 cm lang en de Vlaamse en Franse tekst samen waren er 117 regels ! 

Het document bevat een zeer gedetailleerd wedstrijdreglement met opsomming van de te winnen prijzen en een zeer hoofse uitnodiging naar al de steden van de lage landen toe, die tegelijk met de schieting ook moesten deelnemen aan een soort "concours d'élegance", waarbij ze mooi gekostumeerd moesten defileren bij hun intrede in Gent en ze konden dit zowel te land als te water doen.  Van dit document bestonden in feite vier stuks, één voor elk van de vier windstreken die door de vier herauten werden bezocht.  

Jacques Ghys onze proost uit 1729 heeft deze tekst ten dele overgeschreven in zijn "Notitiën" en in de Universitaire bibliotheek bestaat ook nog een 19-de eeuwse gedeeltelijke transscriptie. Mevrouw Moulin-Coppens beschrijft dit document in haar boek vrij uitvoerig, maar ook zij geeft niet de volledige tekst, maar verwijst naar de tekst van het reglement van de schieting van 1440. Waarschijnlijk is deze tekst de eerste volledige preuve tot transscriptie van deze brief, door Conservator Patrick Verlende, monnik après la lettre. 

Nooit voordien is dit gedaan geweest, zeker niet het Franstalige deel van de brief. Het is op zijn minst interessant uit taalkundig oogpunt om ook eens middeleeuws Frans dat uit een Vlaamse pen kwam te lezen, maar ook ons eens rekenschap te geven van de moeite die onze  voorgangers zich getroostten om een mooie schieting en een mooi volksspektakel te organiseren. 

De Franse tekst volgt op de Vlaamse .

                                                                                               

Uitnodigingsbrief voor 1498

 

Allen den Ghonen die deze presente lettren zullen zien ofte hooren lezen ofte kenessen daeraf hebben ende zonderlinghe alle keyseren, conighen heeren conincstavelen provoosten dekenen ghezwoornen proviserers ende  anderen eerbaren mannen ende ghezellen vanden grooten ende ouden gulde vanden edelen consteghen ende eerbaren spele  vanden voetboghe wezende binnen allen goeden gheprivilegierden vryen steden ende plaetsen daermen useert gheploghen heeft te antierene vanden zelven voetboghe gulde ende groeten eed te houdene bailliu scepene ende raed coninc deken proviseers ende die ghemeene guldebroeders vanden grooten gulde van edelen glorieusen ruddere ende helighen sante mijnenhere Sint Jooris binnen der stede van Ghent saluut met alderjonst vriendscepe ende minnen. Harde edele eerbare lieve heeren medebroeders ende weerde vrienden uute dien dat meinsghelijcke nature  bewijst dat alle goede creaturen ghehouden ende sculdich zijn in allen reynen eerbaren duechdelicken ende solaeslicken spele te verblijdene zonderlinghe daer ghenouchte eendrachtelicheit ende broederlicke communicatie uutspruuten onderhouden ende ghevoordert moghen werden ende ooc dat onder alle heeren ende goede mannen hooghe middele ende nedere van wat state ofte conditien zij zijn boven alle andere spele tspel vanden edele voetboghe mits der reynheit ende consteghen aert daertoe dienende van ouden tijden meest in eeren,solaese ende weerdichede gheantiert ende verheven heeft gheweest ende noch es ende dat bij den zelven eerbare ende weerdiche antieringhe alle vreucht ende ghenouchte inden menschen vermeest ende verweckt werden ende alle onghenouchte versteken ende verdreven So eist dat anziende tghont dat voorseid es ende mits dien gheneghen zijnde blijscap ende alle reyne ghenouchte met Ulieden naerons vermoghen te hebben ende ghebruekene daer const eere ende vriendscap uutspruuten ende wassen moghen, U ende elcken bijzondere  becondeghen ende doen te wetene dat wij bij de gracien ende die weerdighede van Gode van hemelrijcke zijnder ghebenedieder moedere ende den voors. Edelen glorieuzen rudder ende helighen Sante mijnen heere Sint Jooris ende alle godshelighen Ende bij consente orlove ende ottroye van onzen harden gheduchten heere ende eerfachtigen prince den eerfhertoghe van Ostrijcke, hertoghe van Bourgoignen ,van Lotrijcke, van Brabant ,van Steyr, van Carinten ,van Carmole, van Lembourgh ,van Lucembourg ende van Gheldre grave van Hasbourgh ,van Vlaendren, van Tyrol ,van Artoys ,van Lorreynen pallatin van Henegauwen, lantgrave van Elzate, maercgrave van Burgauwe ende van sHelicx Rycke, van Hollant, van Zeelant van Faretten, van Reburgh van Namen ende van Zuytphen ,Grave heere van Vrieslant up de marche, van Slavonie, van Portenauw, van Salins ende van Mechelen hebben eendrachtelic gheordoneert eene ghenouchelicke feeste ende schietspel te houdene binnen deze voors stede te lieffelicker ende behoorlicker plaetse tusschen twee doelen van redelicker mate ende linghde Te wetene  van drie ende veertich roeden lanck lettel min ofte meer zulcke als hij de bringhere van dezen onze medebroeder ulieden tooghen zal ,danof wij ghelijke linghde ende exemple onderons houden Ende omme dat elc ter voorseide feeste ende scietspele vreylic ende verzekerlic zal moghen commen zo heeft onze voors gheduchte heer ende prince verleent ende ghegheven bij zijnen openen lettren goed zekere ende vrijgheleede allen persoenen  die tenzelven scietspele zal ghelieven te comene mitsgaders haerlieden famille ende gredinghen omme daer te wezene ende blivene den tyt van diengheduerende ende weder thuus te keerne zonder datmen die zal moghen vanghen ofte arresteren omme eenighe sculd het zij renten ofte andre zaken in eenighe maniere welverstaend dat hierinne niet begrepen en zijn de sculden van onsen voorseiden harden gheduchten heere ende prince ende ooc de personen ghebannen rebellen ende fugitiven van zijnen voorseiden landen.Alzo ulieden dat claerlic blijcken mach bij een vidimus onder dezer voorseiden stede zeghele die u deze onze bode ende guldebroedere vertooghen zal. Welcke feeste vande voornaemde, ghenouchelicken schietspele beghinnen ende inneghaen zal tsondaeghs den XX sten dach van meye eerstcommende daer elc gezelscap commende van  binnen den lande Vlaenden ghehouden werde te zijne te daghe voors binnen zonneschiene ende hemlieden te vertooghene ende presenterene voor den coninge ende ghezelscap ter plaetsen daer zij haerlieden tanneel ende staet houden zullen ende de ghoone vanden scutters die scieten zullen ende elck zonderlinghe aldaer ten zelven daghe te doen teeckenen ende inscriven bij namen ende toenamen vanden ghonen die laste hebben zullen om te tekene zo hieronder verclaert zal staen.Ende smaendaeghs daernaer worden ghehouden alle de ghezelscappen van buuten den lande van Vlaendren te comene ooc binnen zonneschiene ende hemlieden te vertoghene ende te doen scrivene als vooren.Item insgelijks die te water zullen comen tzij van binnen den lande van Vlaenden ofte van buuten worden ghehouden diessendaghs daerna binnen zonneschiene te comene binnen der zelver stede met huerlieden scepen ende ghezelscepe inde courteleye tusschen Ste Michielsbrugghe ende de Veebrugghe lyddende voor de Tanneelhoudere aldaer ende dat ghedaen uutegaen te lande ende hemlieden voor tprincipael Tanneel ende dan hemlieden te doen teeckenen ende scrivene als vooren Welverstaende dat gheen ghezelscap in tcommen te lande ende te watere  ande gulde vanden boghe onderstande doen en zullen in persoene ofte van abiite  bij versteken te zijn van prijs Ende swonsdaeghs daerna den 23 sten vanden zelven maent tzevende huere vor de noene weder te commen ter zelven plaetsen omme alle voorgaende ghescillen ghesciet schortent den letsten ghehoudenen scietspele onghedecideert te deciderene terminerene ende berechtene voor lot ende  naer lot en zalmen gheene voorledene  ghescillen moghen inbrenghen noch berecht daarof doen Maer ghevielen eenighe ghescillen naar lot binnen onze voorsegde scietspele die zullen worden ghedecideert ghetermineert ende berecht bi ons ende bi zulcken andren coninghen ende notabelen mannen alst ons ghelieven zal daertoe te nemene zonder datte te betreckene in eenighe andere plaetsen bi eenighen engiene Ende naer de decisie vanden zelven ghescillen zalmen vergaderen omme te lotene ende doen alzo men overeen draghen zal te dien hende dat men sanderdaeghs naer dat gheloot werdt zal moghen beghinnen schieten te zulcker huere als men stellen zal Te wetene uut elcke stede ofte plaetse 12 scutters ende niet meer 10 scutters ende niet min elc twaalf schueten schietende daerof uut elcken loten ghehouden werden te blivene tot zij gescoten zullen hebben viere persoenen of meer vanden voors. scutters ende niet min Ende insghelijcx andre gheselscepe die op eenighe prijzen van scietene  incommen ofte andersins staen zullen worden ghehouden met vier persoenen ofte meer te bliven ligghende scietspel gheduerende ende datte up de verbuerte van dat zij winnen mochten  ofte ghewonnen haddden Maer vielt zo welck god verhoede dat in enigh gheselscap eenich vanden scutteren storve ofte ziec worde dat hij niet en mochte scieten zo zullen dandre moghen diere ghesont bliven zullen ende alzo vele persoenen als van buuten schieten zullen telcken lote alzo vele persoenen zullen scieten van binnen omme den wijn

 

Ende zo wie eerst ghecrighen zal drie scoten zij van buuten ofte van binnen up elc hende winnende met eenre vile zullen winnen den wijn te wetene up elcken man twee Vlaemsche grote ende die van buuten zullen nemen alzo vele maten als hemlieden ghelieven zal binnen haeren voors twaelf scoten ente ten hende elc hem houden an zijne curtste mate behouden dien dat onze meeninghe ende ordonancie es Waert alzo dat onzen gheduchten heer ende prince bi zijnre gracie gheliefde te scietene ofte sendene zijne gulde van zijnen hove met eenen heudelic omme te scietene dat zij onghehouden zullen werden van incommene ende van lotene maer zullen moghen scieten te wat tijden en daghen alst hemlieden ghelieven zal binnen de feeste gheduerende Ende waert ooc zo dat onze bode verswijmde ende achterliete bi noodszaken of andersins eenigh goede ghevrijde ende ghepriviligierde steden ofte plaetsen met dezen onzen lettren te comene ende eenich ghezwooren ghezelscap vanden ouden gulde vanden zelven verghetenen  steden  ofte plaetsen tonzer feesten quamen binnen den tyd ende inde condicien vooren verclaert dat die zullen moghen incommen loten scieten ende spelen naer de juweelen ghelijk ofte onze bode daer gheweest hadde zonder fraude Ende omme dat wij begheeren deze dinghen vooren ende naer verklaerst metten condicien in deze lettren begrepen wel ghehouden ende gheantiert te zijne zonder eenigh verbreken bij eenighen engienen nietjeghenstaende eenighe ordonancien ter contrarie in andren plaetsen gheordoneert Zo hebben wij ghelooff ende gheloven met dezen onzen brieve te ghevene alle de juweellen ende prisen hironder ghescreven Te wetene so waer scutters van eender stede ende gulde van éénen eede ende cleede scoonst ende eerlicxst incomen zullen van binnen den lande van Vlaendren te lande dien zalmen gheven twee rijckelicke zilveren kannen weghende vijf maerc

Ende so wie daernaer scoonst ende eerlicxst incoomen zal van binnen den voors. lande van Vlaendren als boven dien salmen gheven twee ryckelicke zilveren kannen van drie maerc Item zo wie scoonst ende eerlicxst incommen zullen van buuten den lande van Vlaendren te lande  dien zalmen gheven insghelijcx twee rijckelick zilveren kannen weghende vijf maerc Ende zo wie daernaer scoonst ende eerlicxst incommen zal van buuten den voors. lande van Vlaendren als boven die salmen gheven twee rijckelicke zilveren kannen van drie maerc Item zo wie scoonst ende eerlicxst incommen zullen van binnen den lande van Vlaendren te watere dien zalmen gheven twee rijckelicke zilveren kannen weghende drie maerc Item zo wie daernaest scoonst ende eerlicxst incommen zal van binnen den lande van Vlaendren te watere die zalmen gheven twee rijckelicke zilveren kannen van twee maerc Item zo wie scoonst ende eerlicxst incommen zullen te watere van buuten den lande van Vlaendren voors. dien zalmen gheven twee rijckelick zilveren kannen van drie maerc Item zo wie daernaer scoonst ende eerlicxst incommen zullen te watere van buuten den voors lande van Vlaendren dien zalmen gheven twee rijckelick zilveren kannen van twee maerc Item zo wat ghezelscap vande scutters die commen zullen omme te scieten van verrenste te lande die zalmen gheven twee rijckelicke zilveren kannen weghende drie maerc Item zo wat scutters  commende omme te scieten van verrenst te watere dien zalmen gheven twee rijckelicke zilveren kannen weghende twee maerc Ende deze voors. juweelen  van scoonsten ende verrensten incommene zalmen presenteren naer lot ende eermen schieten zal Voort es te wetene dat tonzer voors feeste te zullen zijn te winnene acht juweelen met scietene

inden maniere ende up de condicien hierna verclaert Inden eersten zo wie van buuten binnen zijn twaelf scoten vier de courtste maten scieten zal naast den staek in een vergaederinche dien zal men gheven zesse rijckelicke zilveren kannen weghende twe en dertich maerc als voor thooghste juweel Item den ghonen die hebben zal binnen zijn twaelf scoten als vooren ghezeit vier de courtste maten daerna vive rijckelicke zilveren kannen weghende vier ende twintich maerc als voor tander juweel Item den ghone die hebben zal binnen zijn twaelf scoten als vooren ghezeit vier de courtste maten daernaer dien zalmen gheven vier rijckelicke zilveren kannen weghende zestien maerc als voor derde juweel Item zo wie van buuten de voors. eerste viere de courtste maten in persoene inde maniere boven verclaert ghescoten zal hebben daermede dat hij tvoors. hoogste juweel winnen zal dien zalmen gheven voor zijnen persoen te hebbene ende te behoudene  eenen rijckelicken verdeckten zilveren crous weghende één maerc als voor tvierde juweel

 

Item  de ghonen die hebben zal binnen zijn twaelf scoten als vooren ghezeit de drie de courtste maten dien zalmen gheven drie rijckelicke zilveren kannen weghende tien maerc als voor tvijfste juweel Item den ghonen die hebben zal binnen zijn twaelf scoten als vooren ghezeit de drie de courtste maten daernaer dien zalmen gheven twee rijckelicke zilveren kannen weghende zes maerc als  voor tzeste juweel Item den ghonen die hebben zal binnen zijnen twaelf scoten als vooren ghezeit de twee de courtste maten daernaer dien zalmen gheven twee rijckelicke zilveren kannen weghende vier maerc als voor tzevenste juweel Item zo wie van buuten die meeste scieten zal vrij binnen den witte ende naest den stake negheene vanden voors. zeven juweelen  winnende dien zalmen gheven eene rijckelicke zelveren kanne weghende vier maerc als voor thachtste juweel, ende es onze meeninghe ende ordonnancie dat uut elcken steden, plaetsen, ofte gulden, maer een ghezelscep tot onzer voors. feeste naer de voors. juweelen en zal moghen schieten , maten als vooren verclaert staet ende hem houden an zijne courtste mate en dandre laten varen zonder arghenliste ende  zo   wie vanden scutters die omme de voors. juweelen scieten zullen tzij van buuten ofte van binnen  alzo menichwerven als zij vrij schieten binnen den ringhen die in twitte vanden doele ghestelt zal zijn. Dien zalmen gheven eenen guldenen rync Item zo wie sciete van binnen die meeste ringhen winnen zal dien zalmen gheven eenen zelveren roesenen hoet weghende twee oncen Item wat ghezelscepe ontfanghen weerdt omme te scieten den scoonsten vertooghen ende rijckelicsten staet houden zal met vierene ende andersins daertoe dienende  de zelve onze feeste gheduerende dien zalmen gheven twee rijckelicke zilveren kannen weghende zes maerc Item die daernaer den scoonsten staet houden zal alzo voorseit dien zalmen gheven twe rijckelicke   zelveren kannen weghende vier maerc Item zo wie thachterste lot ghebueren zal van scietene die zal hebben twee rijckelicke zilveren staken weghende zes oncen ende tlaken daermede de doelen verdect zullen zijn.Item zo wat ghezelscepe van retorijcken commende meter zelven scutters van buuten ter zelver onsen feeste de scoonste ende ghenouchelicste  esbatemmenten in dietsche tale spelen zullenin goeden,rime zonder eenighe vilonie ofte dorpereitselve esbatement inhebbende twelck zij spelen zullen voor onsen conync ofte zijn ghezelscep daer zij savons huerlieden staet houden zullen de voorn. feeste gheduerende dien zalmen gheven twee rijckelicke zelveren kannen weghende  zes maerc Item zo wat ghezelscepe van retoricken ter zelver onsen feesten commende daernaer oec in dietscher talen spelen zullen de scoonste ende ghenouchelicste esbatementen als vooren de voorn. feeste gheduerende  dien zalmen gheven eene rijckelicke    zelveren kanne weghende drie maerc Item zo wat ghezelscepe van retorycke als vooren ter zelven onser feesten commende in Walschen talen spelen zullen de scoonste ende ghenouchelicste esbatementen  als boven den zelve onze feesten. Gheduerende dien zalmen gheven twee rijckelicke zelveren kannen weghende zes maerc Item zo wat ghezelscepe van retorycke als vooren ter voorn. onse feeste commende daernaer insghelyckx in Walschen tale spelen zullen die scoonste ende ghenouchelicste esbatementen als boven de   voorn. onze feeste gheduerende dien zalmen gheven eene rijckelicke zilveren kanne weghende drie maerc Ende es ons meeninghe ende ordanancie dat elc ghezelscap maer een esbatement en zal ghehouden zijn van spelene daermen den prijs mede winnen mach up elcken avont ons ooc dan overghevende eermen spelen zal van elcken spele copie omme daerup terminatie te maeckene alzoodt behooren ende nood wezen zal  Ende oec dat elc ghezelscep metter voors. esbatementen maer een vanden voorn. prijsen winnen en zal moghen. Ende als vanden ordonnancie hoe dat de esbatementers van elcke stede gheordoneert zullen worden van spelene, hetzij drie ofte vier spelen elc savons ofte anders dat refereren wij tonswaer t omme dat te ordonerene ter minste queeste  vanden esbatementers die tonsfeesten commen zullen. Welverstaend datmen loten ende de lotinghe ordoneren zal  up den voornoene vanden eersten daghe datmen zal beghinnen scieten omme savons te beghinnene spelen ende alzo te rotinnerene elc zijnen tour totten hende van onser  feeste up de verbuerte van huerlieden prijs   in zulcken ordonancien als zij dan ghestelt ende gheloot zullen werden. Welcke prijsen bij ons ende ghyne wijse mannen die daeranne ghehouden moghen ghejugeert ende ghewijst zullen werden up elcke stede naer huere verdiente zo wij aldernaest zullen connen ende moghen. ,ende dat bi ons daeraf ghetermineert zal werden, zal moeten hebben zijn vul effect zonder daerop te nemene eenghe contradictie van appeele ofte reformatie in eenehen manieren. Item voort zo wat ghezelscepe dat eerlicxst ende schierelicxst zijnen prijs halen zal die hij met schietene  ghewonnen zal hebben ende savons voor haerlieden vertrec eerbarelicxst zijn tanneel houden zal dien zalmen gheven een rijckelicke zelvren kanne weghende    twee maerc. Item dien datover insghelycx den zelven zijnen prijs die hij met schietene ghewonnen zal hebben zo voorn. staet ende oec savons voor haerlieden vertrec eerbarelicxst zijn tanneel houden zal ,dien zalmen gheven  eenen rijckelicke zelveren croes weghende een maerc zelvere.

Item die best den zot maecken zal commende met eenighen ghezelscepe vanden scutters in ghenouchten zonder scamp ofte velonie dien zalmen gheven een juweel van vier oncen zelvers. Item die daenaer best den zot maecken zal als boven zal hebben een juweel weghende drie oncen. Item die daernaer best den zot maecken zal als boven zal hebben een zilvren juweel weghende twee oncen. welverstaende indien tzo ghebuerde dat twee ghezelscepen ofte meer stonden up eenen prijs in zulcken wijs datment niet jugeeren en const zo es ons advis te onstaene met een prijse zonder meerEnde alle de voors. juweelen zijn in Vlaemschen maercken zes oncen voor elc maerc of betere ende zullen zijn verwapent met Ste-Jooris ende der Stede wapene van Ghend ende in gheene juweelen gronde  noch fautsoen gherekent. Ende es te wetene datmen de voors. juweelen die te winnene zijn met schietene met scoonst staethoudene scoonst vierene ende met esbatementene gheven zal bij advise ende raede vanden zeven steden of den meesten deel van dien die alle de feesten ghezien zullen hebben elcken diese ghewonnen zullen hebben naer  inhouden van dezen onzen brieve. Item zo es onze meeninghe ende wille dat niement zal schieten met eenen boghe daer den loep van telliere vooren of achtre ghewast, ghesplet, of met eenigher subtileit besteken of gehmaect zal zijn  ende met zulcken boghe ende vile als elc beghint te schietene om prijs zal hij vulscieten of hij en worde   upscavault ontreect ende ontstelt van boghe ofte van vile. Maer up dat zijn slot liete ende de vile verloren of te breken werde zo zoude hij dan moeten doen zijnen eed up datmens begheerde dat zijns ondankens gheweest ware  ende gheen argenlist daersinne en zocht ende dan zal hij moghen hem gaan stellen inden proufstaeke ende nemen eenen andere vile  ende prouven inden voorn. proufstaeke eene scote zonder meer ende dan commen zijn scoten vulscieten. Ende indien eenich scuttere ontreict werde van boghe doende als voornoemd zal hem moghen stellen inden proufstaeke ende scieten over ende wedere dats te verstaene twee scoten zonder meer ende dan commen zijn scoten vulscieten.

Behouden dat elc scuttere ghehouden werde te stane met beede den voeten,vrij binnen der latte dat voor elcken doel ghesleghen zal zijn . Item dat elc zal moghen doen spannen  zijnen boghe diets believen zal ende ghevielt dat eenighe vile binnen den doele gescooten word , weder mense zaghe ofte niet de mate zalmen nemen  anden naesten cant vanden gate daer de vile inneghenc zonder eenich wit af te snidene. Item ende ghemelt dat yemant scote teghen de meetstaek in zulcke manieren dat de vile weder uut viele ende verspronghe uut dendoele . Die scote zal gherekent wezen mate zonder mate. Ende es onze ordonancie dat men in dit voorn. scietspel niet scieten en zal met eeneghen stalenen boghe om de voors. prijzen . Item zo zalmen bij den wille Gods eenen huedele sdaeghs  scieten uutghedaen Assensioensdach, Sinsendach, Helich Scaramentsdach, Sente Jan Baptistendach, Ste Pietere ende Ste Pauwelsdach ende Onze Vrouwendach den 2den in juli ende alle andere daghen zalmen scieten ter zulcker huere als bij ons gheordoneert zal zijn. Item dat zo gheviele dat yemant eeneghe donckerheit ofte tweevoudich verstandt   maecte in eeneghe pointen of articlen vande voors. onsen scietspele alzo wel van diet inden principalen lettren mensie ghemaect ware ofte niet ghemaect ende bij dien ghescillen ofte debatten resen dat al datte ende tghone dat daeruut spruuten mochte refereren wij tonswaert omme daeraf te ordonerene  ende te appointierene metter ghonen diet onslieden believen   zal daertoe te nemene ende over te roupene up dats nood waere zonder eenighe condicie. Ende omme dat wij gheneghen zijn alle eerbare vruecht solaes ende broederlijcke minne te meersene die meeste spruut uut conversacien van edelen  goeden ende notabelen persoenen, bidden u vriendelic met minnelicker herten ende elcken zonderlinghe dat u ghelieve  wille te commene ten voors.tijde - daghe ende feeste omme te verdienene bij der conste vanden edelen voetboghe ende retorijcke de prijsen ende juweelen hier vooren verhaelt nemende in dancke al zulcke gracien als u God verleenen zal  ende overpeinsende eenparelic in u herte de grote minnelicke vruecht blijscap solaes ende ghenouchte die ter geliefte van Gode te  dezer onzer feeste ghedaen ende gheantiert zullen werden ter welcker feeste onze lieve Heere God ende zijne ghebenedide moedere u allen verleene te commene tuwer vrome eere ende liefde ende ons met U insghelijcx te wezene  bidden oec vriendelic dat u ghelieve wille dezen onzen bode ende medebroedere expedicie te doene als hij bij u komt ten hende dat hij curtelinghe  moghe vuldoen zijne zake  alzo wij hem ghelast hebben ende in teecken dat hij bij U gheweest zal zijn Uwen zeghele hieran te hanghene an een vanden steerten  ende daerop te scrivene den name van uwer stede ende plaetse. Ende wij bij der gracien Gods willen ende zullen onderhouden ende vulcommen alle de pointen ende articlen vooren verclaerst naer ons vermoghen. In orcondscepen ende verzekertheden vandien zo hebben wij Bailliu, scepenen, ende raed vander voors. stede, conijnc, deken, ende proviserers boven ghenompt deze presente lettren metter waschen ende ghescreven twelcke wij hebben ghedaen translaterene van worde te worde  uuter Vlaemsche omme in diversche marchen een elck ten beste te ghelieven. Thals  zeghelen met onser zeghele uuthanghende den 12den dach van lauwe in tjaer onser Heeren als men screef M IIIIc XCVII

 

 

Lettre d' invitation pour 1498

 

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront ou dicelles la cognoissance auront et par especial tous empereurs, roys, seigneurs connestables, prevostes ,doyens, jurés, proviseurs et autres honourables personnes et compaignons du grand serment et anciene confrarie du noble artificiaulx et hounourable jeu de arbaleste estant en toutes bonnes villes franches et privilegies et lieux ou on a acoustume et usage de hanter le dit arbaleste et tenir le grand serment et confrairie, bailli et eschevins et conseil, roy, doyens et proviseurs et en general les confreres de la grande confrairie du noble et glorieux chevalier et benoit sainct monseigneur sainct Joorge en la ville de Gand  salut, amour et dilection tres nobles honnourables et discernés seigneurs nos très chiers confrères et espéciaulx amis.

Pour ce que la nature humaine enseigne que toutes bonnes créatures se doibrent resouyr en toutes bonnes joyeux et honestes jeux plaines de vertus et solas et singulièrement  en ceulx dont joie concorde unanimité et fraternelle communication poevvent souldre estre entretenuez et augmentéz. Et que aussi entre tous seigneurs nobles et autres bonnes gens haulx, bas et moiens de quelque estat ou condicion quilz soient le noble jeu de larbaleste aultre et par dessus tous aultre jeux ammoien de la noblesse et art scientificque ace servant a este dancienneté aplicé et exaucé en tout honneur solas et reverence comme amcoures est. Et que par icelle honeste et reverente hantise tous solas vertus et esbatements sont acreus et multipliéz en la personne et toutes vicandries abolies et déboutés.Sy est il que nous considerant ce dist est estant inclines selonque nostre pouvoir de avoir et user aves vous seigneurs avoir et demener toute joie et honeste plaisance dont honeur art et amitie poevlent sourdre multiplier et accroistre A vous et a chacun de vous denonchons et faisons savoir que nous au moien la grace et ayde de Dieu de paradis sa benoite mère et du glorieux chevalier dessus nommé Monseigneur Saint Joorge et tous les saincts et sainctes de paradis Et par consentement license et ottroy de nostre très redoubtable  Seigneur et Honore monsieur Larchiduc Daustriche ,duc de Bourgogne, de Lotriche, de Brabant, de Steyr, de Carinte de Carmole de Lembourch de Lucembourch et de Gheldre Conte de Hasbourch, de Flandre, de Tyrol, Dartoys ,de Bourg, palatin de Hainau, Landgrave de Elzate, Marquis de Burgauw et du Saint Empire ,de Hollande, de Zeelande, de Fairette ,de Riburch ,de Namur et de Zuytphen, Conte Seigneur de Frise sur les Marches ,de Slavonie de Portenauw de Salin et de Malins avons unanimement et par commun accord ordonnés une joieuse feste et trairie pour icelle est tenue en ceste Ville en lieu plaisant et ace convenable entre deux bersaux de mesure raisonnable et competente longueur asscavoir de quarantetrois verges peu plus ou moins telles que le porteur de cestes notre confrère  vous monstra dont nous avons retenue et retenons la pareille et samblable longheur vers nous

Et afin que ung chacun puist franchement et asseurement venir a nostre dessusdite feste et trairie, nostre dessusdit très redoubtable seigneur et prince a ottroyé et donné par ses lettres patentes bon seur et franc saufconduit a toutes personnes qui a la dessusdite feste veuldront venir ensamble et a leurs biens et familles pour estre et demourer en ceste dicte ville le temps et espace de la dessusdite feste et de retourner a lostel sans ce que lon les puist prendre saisir ni arrester en corps ni en biens pour quelque rente ou aultre debte quelle quelle soit excepté tant seullement les debtes de nostre très reverend seigneur et prince. Exceptés aussi les personnes bannies rebelles et fuigitives deses pays comme de ce vous poura apparoir par lacopie et vidimus dudit ottroy autenticque souls nostre scel que vous monstra le porteur de cestes nostre confrère Et comenchera icelle joyeuse feste et trairie le Dimanche XX ème jour du moys de may prochain venant Auquel jour toutes les compaignies venant des mectes du pays de flandres seront tenues de faire leur entree en dedens le soleil couchant eulx présenter et remonstrer devant le roy et sa compaignie au lieu ou il tiendra son tanel et estat. Et seront tenus tous arbalestriers qui vouldront traire et chacun de eulx au meisme jour faire register et escripre par noms et sournoms par ceulx qui a ce faire seront ordonnés pour loter commecy sera declaré. Le lundi ensuivant seront tenues toutes compaignies venant de dehors les mectes dudit pays de Flandre faire leur entrée pareillement endedans le soleil couchant eulx remonstrer et faire escripre comme dessus. Item pareillement ceulx qui viendront par les eauxsoit de dedens les pays de Flandre ou de dehors seront tenus de fair leur presence le mardi ensuivant en dedans le soleil couchant et de amener leurs navires insignés en le coorneleye entre le pont Saint Michiel et le pont que lon apelle Veebrugghe et ilecq passer devant ceulx qui tiendront le tanel Ce fait seront tenus venir à terre eulx remonstrer au Principal Tanel et eulx faire registrer comme dessus.Et ne posra une compaignie ou confrarie faire ayde à laultre de gent ni de abit en son entree soit par les eaux ou par terre sur paine de estre deboutés des prix Le merqedi ensuivant qui sera le XXIII dudit moys seront toutes lesdits compaignies tenuez de venir et conparoir au lieu qui sera ordonné à VII heures au matin pour ilecq estre décidés et vidié tout differens questions et proces advenus depuis la dernière trairie lire et fermer et qui encoures ne sont fermees ni décis seront décides lesquels lon widra et decidra auparavant le lot. et après le dessusdit lot fait lon ne polra plus mettre en avant aucuns differens du temps passé ne diceulx cognoissance mais tant seullement  qui poulraient  advenir après le dit lot duarant la dite feste lesquels seront widés décidés et jugés par nous et aussi roys et notables gens tels que sur ce il nos plaira prendre et estre sans de ce pars appeler ou tirer la chose en aultre place par quelque engien ou entendement. Après tout differens jugés et widiés se fera lassemblee pour lotter et faire ce que par conseil et commun accord sera trouvé expédient de faire adfin que le lendemain la dite lotterie faite lon puist commenchier à traire a telle huere que lors sera ordonnée Item et ny polra avoir de chaqune ville ou lieu privilegié que XII arbalestriers et pas moins de X lesquels trairont chaqun XII trais et de chaqun lot seront tenus de demontrer  IIII arbalestriers ou plus de arbalestriers lottés jusques à ce quilz auront trait et pas moins de quatre Et pareillement aultres compaignies qui voudront pretendre a aucuns pris soit de trairie dentree ou aultrement seront tenus de avoir IIII personnes ou plus mais non pas moins qui démeuront en icelle ville durant le  temps de le dessusdite feste sur peine de perdre tels pris quils auront ou après polraient gangner

. Toutefois sil advenait en une compaignie que dieu ne veuille que aucun desdits arbalestriers terminast vie par mort ou aultrement par fortune de maladie fuist empeschie de traire en ce cas polront les aultres sains et haisiés traire et faire leurs devoirs. Et autant quil n'aura darbalestriers de dehors trairant en chacun lot pour les prix autant y aura il darbalestriers de la ville chacun trairant pour le vin.Et celluy qui aura plustost trois cops soit de dehors ou dedans a chacun berseau ung coy gaignant dune vire gaignera le vin  sur chacun homme deux gros de flandres et ceulx de dehors predront autant de mesures que leur plaira en gedans leur XII coys et en la fin chacun arbalestrier se tiendra a ses plus courtes mesures Pourvue toutefois que notre intencion te ordonnance est que sil plaisoit a notredit très redoutable seigneur et Prince de sa grace à traire ou envoyer la confrairie de sa cour par manière de compaignie pour faire ung lot ilz ne seront point tenuz de faire entree ni loter mais polront traire en tout temps et à telle huere que leur plaira durant icelle feste. Et sil advenoit que notre messagier abliast ou délaisast par necessité ou aultrement aucune bonne franche ville ou place priviligié visiter et présenter icelles nos lettres et que aucune compaignie jurée de lanchiene confraire desdites villes ou places qui auront esté oubliés venisissent à notre dite feste en dedens le temps et soulz les condicions dessusdites en ce cas ladite compaignie polra faire son entrée, loter et traire pour gaigner les joiaulx sans quelque fraude comme si notre dessusdit messagier y eult esté par devers eulx.Et pour ce que désirons les choses dessusdites et cy après déclarées ensamble et les condicions en ces présentes lettres contenus estre decemment gardées et entretenuez sans quelque infraction  par quel engien que ce soit non obstant aucunes ordonnances faites au contraire en aultres places avons promis et promettons par ces presentes donner les prix et joiaulx cy après déclarées .Asavoir quelconque compaignie darbelestriers dune ville, confrairie dung serment abit fera la plus belle te plus honnourable entrée par terre de par dedens le pays de flandres à icelle seront données deux riches cannes dargent pesant cinq marcz. Item et quelconque après fera la plus belle et plus honnourable entrée  de dens le dessusdit pays par terre comme dessus aura deux riches cannes dargent pesant II marcz. Item et de ceulx de dehors le dessusdit pays de flandres quiconque fera  la plus belle et plus honnourable entrée par terre icelle aura pareillement deux riches cannes dargent pesant cinq marcz.

Et quiconque après de dehors le dit pays de flandres fera la plus belle et plus honnourable entrée par terre comme dessus aura deux cannes dargent pesant III mars. Item quiconques fera la plus belle et plus honnourable entrée par les eaux de par dedens lesdits pays de Flandres aura deux riches cannes dargent pesant III marcs.Et quiconcques après de par dedens les dits pays fere la plus belle et plus honnourable entrée par les eaux comme dessus aura deux riches cannes dargent pesant deux marcs. Item et quiconques de dehors fera la plus belle et plus honnourable entrée par navire comme dessus gaignera II riches cannes dargent de trois marcs. Et quiconques de dehors les dessusdits pays fera la plus belle après et la plus honnourable entrée par navire aura deux riches cannes dargent pesant II marcs. Item quiconcque compaignie darbalestriers venant pour traire de plus longtain pays par terre aura deux riches cannes dargent pesant III marcs. Item quiconque compaignie darbalestriers viendra de plus longtain pays par navire pour traire aura deux riches cannes dargent pesant  II marcs. Tous lesquelz prix et joiaulx de la plus belle et longtain entrée seront donnéz immédiatement après le lot auparavant que lon commenche à traire. Ausurplus est asscavoir que en notre dite feste y aura à gaigner par traire VIII joiaulx en la fournie et manière et soulz les condicions cy après declarées. Premièrement quiconques de dehors ceste ville aura en ses XII coys quatre les plus courtes mesures toutes rassemblées en une et plus prochaines de lestacque icellui aura six riches cannes dargent pesant trentedeux mars comme pour le plus hault et premier pris. Item et celuy qui en ses XII trais comme dessus aura quatre les plus courtes mesures après aura cincq riches cannes pesant vintequatre mars comme pour le second pris et juwel. Item et celuy après qui aura en ses XII cops comme dessus quatre les plus courtes mesures  aura IIII riches cannes dargent pesant XVI mars comme pour le III-ème juwel. Item et icelle personne de dehors qui aura trait quatre les plus courtes mesures en la forme et manière dessusdite oultre et pardessus ce quil gaignera le premier prisaura encoures pour sa propre personne et à son profit ung riche gobelet dargent couvert pesant ung mars comme pour le IIII-ème juwel.

Item et celuy qui aura en ses XII cops comme dessus trois les plus courtes mesures aura trois riches cannes dargent pesant X mars comme pour le cinquièsme juwel. Item et quiconque en ses XII cops aura III les plus courtes mesures

après, iceluy aura deux riches cannes dargent pesant VI mars comme pour le VI-ème juwel. Item quiconque aura en ses XII coys comme dessus deux les plus courtes mesures gaignera deux riches cannes dargent pesant IIII mars comme pour le VII-ème juwel. Item et quiconque de dehors traira le plus souvent franc au blanc et plus près de lestacque sans avoir gaigné aucun des VII joiaulx dessusdits iceluy aura une riche canne dargent pesant IIII mars comme pour le VIII-ème juwel. Et est notre intencion et ordonnance que de chacune ville , place ou confrairie tant seullement une compaignie a notredite feste polra traire après les joiaulx dessusdits et daultre part chaqune compaignie ne polra gaigner  à traire que lung desdits VII joiaulx qui sont à gaigner aux plus courtes mesures et ce pour ung homme aiant autant de mesures comme dit est dessus et soy tenant aux plus courtes en abandonant les aultres sans quelque fraude ou malengien.Item et tous arbalestriers traiant après les joiaulx soient de dedens la ville ou de dehors toutes et chaque les foys quilz trairont francement  au blanc de dens ung annau qui sera mis en dit blanc gaingeront ung annau de fin or. Item et quiconques darbalestriers dedens gaignera le plus dannaux aura ung chapiau dargent pesant  II onces. Item quiconque compaignie qui sera rechupte  à traire maintiendra le plus bel et honnourable et coustable estat par jeu ou aultres choses y appartenantes  durant icelle notre feste gaignera deux riches cannes dargent pesant VI mars. Item et quiconque après maintiendra le plus bel estat comme dessus aura deux riches cannes pesant IIII mars.Item et celuy à qui le derreniz lot de traire adviendra lon luy donra deux estacques dargent pesant VI onces et le drap dont les berssaux seront couvers. Item et quelconque compaignie de rethoricque venant auvecq lesdits arbalestriers de dehors à notre dite feste joeura le plus bel et plus joieulx esbatement en langaige thyois en bonne rime sans quelconque balsine ou vilonie gaignera deux riches cannes dargent pesant VI mars. Et se feront lesdits esbatement devant notre roy et sa compaignie en lieu là où il tiendra son estat du soir durant le temps de notredite feste. Item et quelconque compaignie de rethoricque venant à notredite feste comme dessus jouera en langaige thyois le plus bel et joieulx esbatement après durant notredite feste aura une riche canne dargent pesant III mars. Et quelconque compaignie de retoricque venant à notredite feste comme dessus jouera le plus bel plus joieulx esbatement langaigne franchoyse durant notredite feste gaignera deux riches cannes dargent pesant VI mars. Item et quelconque compaignie après vanant à notredite feste comme dit est joeura les plus bel et joieulx esbatement en language franchois aura une riche canne dargent  pesant III mars.Et est notre intencion et ordonnance que chaqune compaignie ne sera tenue de jouer fois que ung esbatement dont lon polra gaigner chaqune vesper.

Et sera icelle compaignie tenue de nous bailler la copie de son jeu enparavent que lon le commenchera jouer pour diceluy faire tel jugement et widenge quil appartiendra par raison et daulixt. Est notre entendement que chaqune compaignie ne polra

gaigner que lung des pris dessusdits en jouant desdits esbatements. Et quant au nombre desdits esbatements et comment les rethoricqeurs de chacune ville seront tenus de jouer soit III ou IIII esbatements chacun soir plus ou moins nous avons reservée vers nous pour en ordonner au soulagement et moindre traveil des esbatementeurs qui viendront à notredite feste.Sauf  toutesveres que le lot se fera par notre ordonnance ,devant  desirer dès le premier jour que lon commenchera  a traire pour commenchier  à jouer le soir, chacun tenant et gardant son tour jusque à la fin de notredite feste sur paine destre privé desdits pris en la forme, manière et ordonnance que sera décidé en faisant ledit lot. Et seront les pris dessusdits par nous et certaines personnes saiges et cest cognoissant donnés et adiugiés à chacune ville selon sa depte au plus près que faire saurons et polrons et ce que par nous en sera jugée et ordonnée voulons sortir son plain effect sans quelque contradiction, apel ou réformation en quelque manière que ce soit. Item et en après quelconcque compaignie le plus honnourable et festivement viendra quérir ses pris quelle aura gaigné à traire à notredite feste et tiendra le soir avant son département le plus honnourablement son tanel gaignera une riche canne dargent pesant II mars. Item et quelconcque compaignie après le plus honnourablement viendra quérir sesdits pris et tiendra la vesper précedente luerdit département le plus honnourablement son tanel comme dit est, gaignera une riche gobelet dargent pesant ung marc. Item et quiconque venant aveecq aucune compaignie darbalestriers fera mieulx le sot joieulx sans mal ou vilonie aura ung juwel dargent pesant IIII onces. Et quiconcque après fera mieulx le sot comme dessus aura ung juwel pesant III onces. Item et quiconcque après fera mieulx le sot comme dit est gaignera ung juwel pesant II onces. Item et fault entendre que sil advenoit que deux compaignies ou plus contendisissent au ung prix en icelle manière que la chose ne se poeult bonnement wider nostre intencion est de remonter.. et descharger avecq un juwel sans plus. Item et sont tous les joyaulx dessusdits  en mars de Flandres six onces pour marc ou mieulx et seront armoyés des armes de  Monseigneur Saint Joorge et de ceste ville de Gand. Item sera compté dourure ni fachon es joiaulx dessusdits. Et est assavoir que tous les prix dessusdits que lon polra gaigner à traire , à tenir le plus bel estat, de feux et lumière ensamble et à jouer esbatement seront donnés par le conseil et advis de VII villes ou le plus part de ceulx qui auront vu nostredite feste à ceulx qui les auront gaigné selong le contenu de cestes nos présentes lettres. Item nostre intencion et volonté est que nul ne traira darc dont le cours de arbre devant ou derière sera cirée , espringléeou daucun soutil engin garni ou aultrement. Et de tel arbaleste et vire que chacun commenchera à traire pour pris sera tenu de pertraire. Se nislon que sur leschaffault il fuist des(ap)pointie darc ou de vire. Mais si la serre de son arc estrappait dont sa vire de perdist ou rompist sera tenu faire serment quand il sera requis que ce serait advenu malgré lui sans y avoir usé fraude ou malengien. Lors polra icelluy soy tetraire au bercau dassay et icelluy se remectre à point , prendre ung  aultre vire et aller assair et esprouver ung cop tant seullement et ce fait revenir pour traire ses XII cops. Et sil advenoit que aucung arbalestrier en traiant fuit despointie de son arc en faissant comme dessus se polra retraire endit bersau dessay traiant de cajun de la cest à entendre deux cops sans plus et ce fait venir partraire ses cops. Et sera cajun arbalestrier tenu de estre à deux pieds francs endedens la late qui sera présante devant chacun bersau. Item et chacun polra faire tendre son arc par celluy que lon luy semblera.  Et sil advenoit que aucune vire fuist traité dedens le bersau soit que lon le vust ou non la mesure sera prise au plus prochain bord du trou où ladite vire sera entrée sans y copper ou oster aucun blanc. Item sil advenoit que aucun traisist sur lestacque par tel fachon que la vire heist ou reculast hors du bersau, icelluy sera compté mesure sans mesure. Et est nostre intencion et ordonnance que à nostredite feste nul ne polra traire de crennequin ou arbalestres dacier pour gaigner pris. Item lon traira par le grace de Dieu tous les jours ung lot excepté les jours de lascencion , de la pentecouste, du saint sacrament, de Saint Jean Baptiste, de Saint Piere et de Sant Pol et le jour de Nostre Dame venant le II de julet.

Tous les aultres jours lon traira à telle huere que par nous sera ordonnée. Et sil advenoit quaucun fesist aucune difficulté ou double entendement de aucun point ou article concernant nostredite feste, aussi bien de ceulx yci compris que non- compris et par ce aucun debat ou noise sen sourdist, tous les dessusdits points et tout ce qui polroit

ensuiver avons référé vers nous pour diceulx estre ordonnéé et appointer par nous et aultres telles que nous plaira à ce prendre ou appeller si besoing est sans quelque condicion. Et por ce que sommes inclins de augmenter honneur, joie,soulas et fraternelle disertion laquelle seurt principalement de hantise et conversation avecq nobles, bonnes et notables personnes vous prions affectueusement et de bon coeur vous et chacung de vous que vous plaise venir à notredite feste au jour dessusnommé pour desservir  et gaigner par lart du noble arbalestre et rétoricque les pris et joiaulx cy dessus déclarées prenant en grace telle grace que Dieu vous donoira et considerant continuellement en vous coeurs les grandes amoureuses joies, plaisances et esbatements que par la grace de Dieu à icelle notre feste seront faictes, hanteis et entretenus à la qeule feste  Dieu de paradis et sa benoite mère vous donnent grace de venir à  votre bien, honneur et plaisir et à nous pareillement de se pouvoir trouver avecq vous . Priant au surplus que à icelluy nostre messagier et confrère vous plaise faire briefment expédicion quand il viendra vers vous adfin que briefment puist accomplir sa charge telle quil a de nous. Et en signe de ce quil aura esté vers vous plaise de appendre vostre scel à lung des queues de ces présentes et sur ce escripre le nom de vostre ville et place. Et nous par la grace de Dieu entretiendrons et accomplirons tous les poincts et articles dessus déclarées seloncq nostre pouvoir. Et testimoine et assurance de ce nous, bailly, eschevins et conseil de ladite ville de Gand et nous, roy, doyens, proviseurs dessus nommés avons à ces présentes fait mettre  et appendre nos scaulx , le XVI-ème jour de janvier , lan de grtace mil IIII C XXC XVII